امام دوازدهم


نفع بردن از من در زمان غيبتم مانند نفع بردن از خورشيد هنگام پنهان شدنش در پشت ابرهاست و همانا من ايمني بخش اهل زمين هستم ، همچنانكه ستارگان ايمني بخش اهل آسمانند .(بحار الأنوار ، ج 53، ص 181.)
تصرف كردن در مال ديگري بدون اجازه صاحبش جايز نيست .

(وسائل الشيعة ، ج 17، ص 309.)
من ذخيره خدا در روي زمين و انتقام گيرنده از دشمنان او هستم .

(تفسير نور الثقلين ، ج 2 ، ص 392.)
ملعون است ، ملعون است كسي كه نماز مغربش را به تأخير بيندازد ، تا زماني كه ستارگان آسمان پديدار شوند .

(بحار الأنوار ، ج 52، ص 15.)
هيچ چيز مانند نماز بيني شيطان را به خاك نمي مالد ، پس نماز بگزار و بيني شيطان را به خاك بمال .

(بحار الأنوار ، ج 53، ص 182.)
ملعون است ، ملعون است ، كسي كه نماز صبحش را به تأخير بيندارد ، تا زماني كه ستارگان آسمان محو شوند .

(بحار الأنوار ، ج 52، ص 16.)
هر يك از پدرانم بيعت يكي از طاغوتهاي زمان به گردنشان بود ، ولي من در حالي قيام خواهم كرد كه بيعت هيچ طاغوتي به گردنم نباشد .

(بحار الأنوار ، ج 53، ص 181.)
من آخرين جانشين پيامبر هستم ، و به وسيله من است كه خداوند بال را از خاندان و شيعيانم دور مي سازد.

(بحار الأنوار ، ج 52، ص 30.)
هر كس در اجراي اوامر خداوند كوشا باشد ، خدا نيز وي را در دستيابي به حاجتش ياري مي كند .

(بحار الأنوار ، ج 51، ص 331.)
سنت تخلف ناپذير خداوند بر اين است كه حق را به فرجام برساند و باطل را . نابود كند ، و او بر آنچه بيان نمودم گواه است .

(بحار الأنوار ، ج 53، ص 193.)
براي زود فرارسيدن فرج ( و ظهور ما ) زياد دعا كنيد ، كه آن همان فرج و گشايش شماست .

(كمال الدين للصدوق ، ج 2 ، ص 485.)
اگر خواستار رشد و كمال معنوي باشي هدايت مي شوي ، و اگر طلب كني مي يابي .

(بحار الأنوار ، ج 51، ص 339.)
ما در رعايت حال شما كوتاهي نمي كنيم و ياد شما را از خطر نبرده ايم ، كه اگر جز اين بود گرفتاريها به شما روي مي آورد و دشمنان شما را ريشه كن مي كردند . پس از خدا بترسيد و ما را پشتيباني كنيد .

(بحار الأنوار ، ج 53، ص 175.)
و اما در پيشامدها و مسايل جديد به راويان حديث ما مراجعه كنيد ، زيرا كه آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنان هستم .

(بحار الأنوار ، ج 53، ص 181.)
اگر از خداوند ( صاحب عرت و جلال ) طلب آمرزش كني ، خداوند تو را مي آمرزد .

(بحار الأنوار ، ج 51، ص 329.)
همانا خدايتعالي مردم را بيهوده نيافريده و بدون تكليف و جزا رهايشان نكرده است .

(الغيبة للشيخ الطوسي ، ص 174.)
هر يك از شما بايد به آنچه كه او را به محبت ما نزديك مي سازد عمل كند ، و از آنچه كه مورد پسند ما نيست و ما را خشمناك مي سازد دوري جويد .

(الإحتجاج للطبرسي ، ج 2 ، ص 324.)
خداوندا ! وعده اي را كه به من داداه اي ، برآورده كن و امر قيام مرا تمام فرما . قدمهايم را ثابت بدار و در سايه قيام من ، جهان را پر از عدل و داد كن .

(بحار الأنوار ، ج 51، ص 13.)
شهادت مي دهم كه معبودي جز خداي يكتا نيست و ملائكه آسمان و صاحبان علم نيز شهادت مي دهند ، آن خدايي كه به عدل و داد قيام مي كند ، نيست خدايي جز او كه مقتدر و حكيم مي باشد ، و همانا دين نزد خدا اسلام است .

(بحار الأنوار ، ج 51، ص 16.)
ايمان خداوند عز و جل و بندگانش قرابت و خويشاوندي تيست ، و هر كس كه مرا انكار كند از من نيست .

(الغيبة للشيخ الطوسي ، ص 176.)
پناه به خدا مي برم از نابينايي بعد از روشن بيني ، و گمراهي بعد از هدايت ، و از اعمال ناشايسته و اتنه هاي نابود كننده .

(بحار الأنوار ، ج 53، ص 190.)
شيعيان ما هنگامي به فرجام نيك و زيباي خداوند ميرسند كه از گناهاني كه نهي شده اند ، احتراز نمايند .

(بحار الأنوار ، ج 53، ص 177.)
كفايت در كارها و عنايت و سرپرستي در همه امور را تنها از خدايتعالي خواهانم .

(بحار الأنوار ، ج 25، ص 183.)
قلبهاي ما جايگاه مشيت الهي است ، پس هر گاه او بخواهد ما هم مي خواهيم .

(بحار الأنوار ، ج 52، ص 51.)
اگر نبود كه ما دوستار صلاح شما هستيم و به شما لطف و مرحمت داريم ، همانا به شما توجه والتفات نمي كرديم .

(بحار الأنوار ، ج 53، ص 179.)
من مهدي هستم ، منم قيام گر زمان ، منم آنكه زمين را آكنده از عدل مي سازد ، آنچنان كه از ستم پر شده بود .

(بحار الأنوار ، ج 52، ص 2 .)
ستمكاران پنداشتند كه حجت خدا نابود شدني است ، در حالي كه اگر به ما اجازه سخن گفتن داده مي شد ، شك و ترديد از ميان برداشته مي شد .

(بحار الأنوار ، ج 51، ص 4 .)
من صاحب حقم ... علامت ظهورم زياد شدن آشوب ها و فتنه هاست .

(بحار الأنوار ، ج 51، ص 320.)
علم و دانش ما به خبرهاي شما احاطه دارد و چيزي از اخبار شما بر ما پوشيده نمي ماند .

(بحار الأنوار ، ج 53، ص 175.)
دين از آن محمد (ص ) و عدايت از آن علي امير المؤمنين (ع ) است ، زيرا عدايت مال اوست و در نسل او مي ماند تا روز قيامت .

(بحار الأنوار ، ج 53، ص 160.)
كسي كه نسبت به ما ظلم ورزد ، از جمله ستمكاراني است كه مشمول لعنت خدا است ، چرا كه خدا فرموده است : " آگاه باشيد كه لعنت خدا بر ستمكاران است " .

(بحار الأنوار ، ج 53، ص 182.)
من و تمامي پدرانم ... بندگان خداوند عز و جل هستيم .

(بحار الأنوار ، ج 25، ص 267.)
سجده شكر از لازم ترين و واجب ترين مستحبات است .

(بحار الأنوار ، ج 53، ص 161.)
هر گاه خداوند به ما اجازه دهتد كه سخن بگوييم ، حق ظاهر خواهد شد و باطل سست و ضعيف شده و از ميان شما خواهد رفت .

(بحار الأنوار ، ج 25، ص 183.)
دختر رسول خدا (ص ) براي من سرمشق و اسوه اي نيكوست .

(بحار الأنوار ، ج 53، ص 180.)
زمان ظهور و فرج ما با خداست ، و تعيين كنندگان وقت ظهور ، دروغگويانند .

(بحار الأنوار ، ج 53، ص 181.)
از خدا بترسيد و تسليم ما شويد و كارها را به ما واگذاريد ، برماست كه شما را از سرچشمه سيراب برگردانيم ، چنان كه بردن شما به سرچشمه از ما بود ، در پي كشف آنچه از شما پوشيده شده نرويد و مقصد خود را با دوستي ما بر اساس راهي كه روشن است به طرف ما قرار دهيد .

(بحار الأنوار ، ج 53، ص 179.)
ظهوري نيست مگر به اجازه خداوند متعال ، و آن هم پس از زمان طولاني و قساوت دلها و فراگير شدن رمين از جور و ستم

(الإحتجاج للطبرسي ، ج 2 ، ص 478.)
آگاه باشيد به زودي كساني ادعاي مشاهده مرا خواهند كرد . آگاه باشيد هر كس قبل از " خروج سفياني " و شنيدن اي آسماني ، ادعاي مشاهده مرا كند دروغگو و افترا زننده است حركت و نيرويي جز به خداي بزرگ نيست .

(الإحتجاج للطبرسي ، ج 2 ، ص 478.)
من باقيمانده از آدم و ذخيره نوح و برگزيده از ابراهيم و خلاصه محمد ( درود خدا بر همگي آنان باد ) هستم .

(بحار الأنوار ، ج 52، ص 238.)
سيم ، خدمتكار حضرت مهدي عليه السلام گويد : آن حضرت به من فرمود : " آيا تو را در مورد عطسه كردن بشارت دهم ؟ " گفتم : آري . فرمود : " عطسه ، علامت امان از مرگ تا سه روز است . "

(بحار الأنوار ، ج 51، ص 5 .)
حق با ماست و در ميان ماست ، كسي جز ما چنين نگويد مگر آنكه دروغگو و افترا زننده باشد .

(بحار الأنوار ، ج 53، ص 191.)
همانا خداوند متعال ، كسي است كه اجسام را آفريده و ارزاق را تقسيم فرموده ، او جسم نيست و در جسمي هم حلول نكرده ، " چيزي مثل او نيست و شنوا و داناست ."

(الغيبة للشيخ الطوسي ، ص 178.)
خداوند با ماست و به جز ذات پروردگار به چيزي نياز نداريم ، و حق با ماست،پس اگر كساني با ما نباشند ، هرگز در ما شتي ايجاد نمي شود ما دست پرورده هاي پروردگارمان ، و مردم دست پرورده هاي ما هستند .

(الغيبة للشيخ الطوسي ، ص 172.)
دانش ، دانش ماست و از كفر كافر ، گزندي بر شما نيست .

(بحار الأنوار ، ج 53، ص 151.)
اگر شيعيان ما - كه خداوند آنها را به طاعت و بندگي خويش موفق بدارد - در وفاي به عهد و پيمان الهي اتحاد و اتفاق مي داشتند و عهد و پيمان را محترم مي شمردند ، سعادت ديدار ما به تأخير نمي افتاد و زودتر به سعادت ديدار ما نائل مي شدند .

(الإحتجاج للطبرسي ، ج 2 ، ص 499.)
من از افرادي كه مي گويند : ما اهل بيت ( مستقلا از پيش خود و بدون دريافت از جانب خداوند ) غيب مي دانيم و در سلطنت و آفرينش موجودات با خدا شريكيم ، يا ما را از مقامي كه خداوند براي ما پسنديده بالاتر مي برند ، از چنين افرادي نزد خدا و رسولش بيزاري مي جوييم .

(الإحتجاج للطبرسي ، ج 2 ، ص 487.)
فضيلت دعا و تسبيح بعد از نمازهاي واجب در مقايسه با دعا و تسبيح پس از نمازهاي مستحبي ، مانند فضيلت واجبات بر مستحبات است .

(الإحتجاج للطبرسي ، ج 2 ، ص 487.)
سجده بر قبر جايز نيست .

(الإحتجاج للطبرسي ، ج 2 ، ص 490.)
وجود من براي اهل زمين سبب امان و آسايش است ، همچنان كه ستارگان سبب امان اهل آسمانند .

(بحار الأنوار ، ج 78، ص 380.)
به راستي كه مقدرات خداوند متعال مغلوب مشود ، و اراده الهي مردود نگردد ، . چيزي بر توفيق او پيشي نگيرد .

(بحار الأنوار ، ج 53، ص 191.)
اما علت و فلسفه آنچه از دوران غيبت اتفاق افتاده است ، پس خداوند عز و جل در قرآن فرموده است : " اي مؤمنان از يزهايي نپرسيد كه اگر آشكار شود ، بدتان آيد . "

(بحار الأنوار ، ج 78، ص 380.)
زمين خالي از محبت خدا نيست ، يا آشكار است و يا نهان .

(كمال الدين للصدوق ، ج 2 ، ص 511.)
هر گاه علم و نشانه اي پنهان شود ، علم ديگري آشكار گردد ، و هر زمان كه ستاره اي افول كند ، ستاره اي ديگر طلوع نمايد .

(بحار الأنوار ، ج 53، ص 185.)
بار الها ! توفيق بندگي و دوري از گناه و نيت پاك . شناخت حرام را به ما عطا فرما ، و با هدايت و استقامت در راهت گراميمان بدار .

 

منبع مطلب: سايت موعود

[ ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ ] [ ۱۰:۱۵:۱۷ ] [ احمد سعادت ] [ نظرات (0) ]
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
[ ]
درباره وبلاگ

هر آنچه درباره امام دوازدهم، امام زمان موعودمان بايد بدانيم. اميدوارم خداوند توفيق همراهي با امام عصرمان را به همه ما عطا كند.
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
آمار وبلاگ
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 465